Tran Xuan Khoi氏

Phó Chủ tịch VJC, Tổng Giám đốc Công ty VTIShare

Tran Xuan Khoi氏