Bà Nancy Ngô Thị Bích Quyên

Nhà Huấn Luyện Doanh nghiệp, ActionCoach Hanoi WestShare

Bà Nancy Ngô Thị Bích Quyên