Ông Nguyễn Tấn Minh

Phó Chủ tịch VJC, Phó chủ tịch điều hành GMO-Z.com RUNSYSTEM JSCShare

Ông Nguyễn Tấn Minh