Ông Trần Xuân Khôi

Phó Chủ tịch VJC, Tổng Giám đốc Công ty VTIShare

Ông Trần Xuân Khôi