Ông Yoshiyuki Hayashi

Giám đốc đại diện của BSC Co., Ltd. (Chủ tịch Ủy ban xúc tiến NPO JASIPA DX)Share

Ông Yoshiyuki Hayashi