Ông Lê Quang Lương

Chủ tịch VJC, Tổng Giám đốc Công ty LuvinaShare

Ông Lê Quang Lương