DIỄN GIẢ

Ông Lê Quang Lương

Ông Lê Quang Lương

Chủ tịch Ủy ban Hợp tác CNTT Việt Nam – Nhật Bản VINASA (VJC)
Ông Junya Kawamoto

Ông Junya Kawamoto

Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Quốc tế, JISA